fbpx

Общи условия на Хотел Орбел ЕООД

при обработка и защита на личните данни

/Политика за поверителност/

„Хотел Орбел“ ЕООД, с ЕИК 203327393, със седалище и адрес на управление в гр. Добринище, ул. „Хан Аспарух“ № 29, (наричано по-нататък за краткост Хотел Орбел) . Тази политика за поверителност (“Политика”) описва основните видове лична информация, която събираме в рамките на дружеството, как се обработва и разкрива тази информация, както и задълженията ни към лицата, чиито данни обработваме. Политиката обяснява по принцип как се стремим да спазваме законите и регламентите за поверителност на данните, включително, но не само Регламент (EU) 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни/GDPR).

Хотел Орбел в качеството му на администратор на лични данни, е въвело вътрешни политики (инструкции), предназначени да осигурят спазването на тези закони. Чии данни обработваме? Във връзка с предоставяните услуги Хотел Орбел обработва информация относно следните субекти на данни:

Видеонаблюдение и сигурност

Съгласно изискванията на приложимото законодателство Хотел Орбел прилага мерки за сигурност, които включват следните технически и организационни средства за контрол на достъпа и за осигуряване на физическа сигурност срещу посегателства над сградите и обектите и за защита на живота и здравето на гражданите: физическа охрана, алармени системи за сигурност и система за видеоконтрол, извършваща 24-часово видеонаблюдение и състояща се от записващи и запаметяващи устройства. Видеонаблюдение и видеозаписване може да се извършва в публично достъпни зони и помещения в сградите на Хотел Орбел и в такива, за които е предвиден специален режим за достъп. Не се извършва видеонаблюдение в стаите за гости, санитарно-хигиенни помещения, помещения за отдих и др. под. Данните от дейностите по видеонаблюдение се съхраняват в зала за мониторинг с ограничен достъп. Чрез информационни табла, поставени на видно място, субектите на данни и другите посетители, които могат да бъдат заснети, се уведомяват за използването на технически средства за наблюдение и контрол и за всяка друга релевантна информация във връзка с извършваното наблюдение.

Директен маркетинг

При наличието на изрично съгласие от страна на субекта на данни Хотел Орбел, респ. други дружества, свързани с или партньори на Хотел Орбел могат да обработват следните лични данни: имена; телефон; адрес; адрес на електронна поща; информация за типа и обема на използваните и предпочитани услуги, предоставяни от Хотел Орбел и други данни, изрично упоменати в съответното съгласие, за целите на директния маркетинг като предлагане на други стоки и услуги, включително предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, извършване на допитвания, анкети – с оглед подобряване качеството на предоставяните услуги и др. под. съобразно обхвата на конкретно даденото съгласие. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу това обработване на лични данни. В тези случаи обработването на личните данни за тези цели се прекратява. Субектът на данни има право по всяко време да оттегли дадено от него съгласие за обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг. В тези случаи обработването на лични данни, основаващо се на даденото съгласие, се прекратява. Профилиране за целите на директния маркетинг може да се извършва единствено с изричното съгласие на субекта на данни, като се прилагат най – малко следните допълнителни гаранции за правата и интересите им: право на човешка намеса от страна на администратора; правото да изразят гледната си точка и право да оспорят решенията, базирани на профилиране. Към настоящият момент Хотел Орбел не извършва такива дейности по обработване на лични данни. За какви цели обработваме лични данни:

Хотел Орбел събира, съхранява и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в общите условия (договора) за ползване на съответните услуги, които предоставя. В зависимост от правното основание за обработването тези цели могат да бъдат:

 1. Легитимен интерес – (1. 1. ) упражняване и защита на законните права и интереси на Хотел Орбел; и (1. 2. ) съдействие при упражняване и защита на законните права и интереси на клиенти; на други лица, свързани с Хотел Орбел; на служители на Хотел Орбел; на лица, обработващи лични данни от името на Хотел Орбел; и на търговски партньори на Хотел Орбел:

(а) установяване, упражняване или защита на правни претенции на посочените по-горе лица по т. (1. 1) и т. (1. 2), вкл. и по съдебен ред, в т. ч. подаване на жалби, сигнали и др. под. към компетентните държавни и съдебни органи;

(б) видеонаблюдение и контрол на достъпа с цел охрана на имуществото на Хотел Орбел, доказване изпълнението на приложимите изисквания, осигуряване на физическа сигурност срещу посегателства над сградите и обектите и защита на живота и здравето на гражданите;(б) предприемане на действия за преустановяване предоставянето на услуги при отказ от плащане, нарушаване на установените от Хотел Орбел правила и политики и др. под. ;(в) администриране и обслужване на постъпили жалби, сигнали, молби и др. под. ;(г) събиране на вземания, дължими към Хотел Орбел, включително по принудителен ред и/или чрез възлагане на трети лица, както прехвърляне на вземания на трети лица (цесии) по установения в закона ред;(д) отправяне на нотариални покани.

 1. Легитимен интерес – анализ, планиране и повишаване качеството на услугите, предоставяни от Хотел Орбел:

(а) поддържане на копие от данните от вътрешната информационна система, във връзка с моментното състояние на хотела (заетост, задължения и др. под. ) в случай на срив на информационните системи;

(б) получаване, обработване и изготвяне на отговори по подадени заявления, молби и др. под., несвързани с жалби и оплаквания от ползваните услуги;(в) проучване на удовлетвореността на клиенти и ползватели на услугите;(г) контрол, анализ и оптимизиране на бизнес процесите за подобряване на качеството на услугите.

 1. Легитимен интерес – осигуряване на нормалното функциониране и използване на Уебсайта:

(а) поддръжка и администриране на Уебсайта;

(б) откриване и разрешаване на технически проблеми с функционалностите на Уебсайта;(в) предприемане на мерки срещу злонамерени действия срещу сигурността и нормалното функциониране на Уебсайта.

 1. Легитимен интерес – осъществяване на хотелиерска и ресторантьорска дейност и осигуряване на качествени хотелиерски и ресторантьорски услуги:

(а) администриране и управление на услугите, предоставяни от Хотел Орбел;

(б) управление и контрол на качеството на предоставяните услуги;

(в) получаване на обратна връзка относно предоставените услуги.

Целите за обработване на лични данни на основание съгласие, дадено от субекта на данните, включват:

 1. Изпращане на маркетингови и рекламни съобщения за услуги, специални оферти, пакети, събития и други подобни;
 2. Проучвания и получаване на обратна връзка относно качеството на услугите;
 3. Изпращане на информационни бюлетини;
 4. Други цели, за които конкретно е предоставено съгласие от Субекта на данни. Как се предоставят лични данни и какви са последиците при отказ да се предоставят на Хотел Орбел

Хотел Орбел ясно обозначава, където е приложимо и по подходящ начин, дали посочването/предоставянето на съответните данни и/или документи е задължително или представлява изискване, необходимо за сключването или изпълнението на договор, както и последиците от отказ за предоставяне. При необходимост от допълнителни разяснения всеки субект на данни може да поиска такива в обектите на Хотел Орбел или да отправи запитване към посочените в тази Политика контакти. Отказът за предоставяне на данни и документи, посочени като задължителни, може да представлява непреодолима пречка пред предоставянето на услуга от страна на Хотел Орбел, пред удовлетворяването и изпълнението на подаваните искания, заявления, молби, сигнали и др. под., която освобождава Хотел Орбел от отговорност за неизпълнение.

Отказът за предоставяне на данни и документи или предоставянето на неверни такива може да доведе до невъзможност за предоставяне на съответните услуги или до спиране на достъпа до услуги, предоставяни от Хотел Орбел. Субектите на данни не следва да предоставят на Хотел Орбел каквито и да е специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента (а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице; и лични данни, свързани с присъди и нарушения).

Други източници на лични данни

В някои случаи личните данни, обработвани от Хотел Орбел, не се събират или получават директно от субекта на данните, за когото се отнасят, а от трети лица като:

 1. Лица, представляващи, работещи за или сътрудничещи си по друг начин със субект на данните;
 2. Организатори на събитие – относно информация за участниците в събитието;
 3. Търговски партньори (напр. резервационни сайтове като напр. booking.com; туроператори и туристически агенти, други лица, които предоставят посреднически услуги при извършването на резервации или при заявяването на други услуги и други подобни) на Хотел Орбел;
 4. Компетентни държавни и съдебни органи. Лицата по т. 1-3 са длъжни да информират субектите на данни, чиито данни предоставят, и да гарантират, че предоставят данните въз основа на валидно правно основание.

Категории получатели на лични данни

Хотел Орбел не разкрива лични данни относно субекта на данни на трети лица, освен в случаите когато:

 1. това е необходимо за изпълнение на законово задължение на Хотел Орбел:

(а) компетентни държавни, общински или съдебни органи;

(б) одитори;

 1. това е изрично предвидено в Политиката и/или в общите условия(договора) за ползване на съответните услуги, които Хотел Орбел предоставя:

(а) обработващи личните данни по възлагане от Хотел Орбел;3. това е необходимо за предоставяне на услугите на Хотел Орбел:(а) банки и доставчици на платежни услуги;

(б) доставчици на пощенски и куриерски услуги;

(в) търговски партньори на Хотел Орбел като: резервационни сайтове; туристически агенции и други доставчици на туристически или други помощни услуги като автомобили по наем, таксиметрови и други транспортни услуги и други подобни;

 1. Субектът на данни е дал изричното си съгласие – лицата, предвидени всъответното съгласие (напр. свързани с Хотел Орбел, търговски партньори на Хотел Орбел и други подобни);
 2. Това е необходимо за защита на правата или законните интереси на ХОТЕЛ ОРБЕЛ, на трети лица или на субекта на данни:

(а) държавни, общински и съдебни органи;

(б) частни и държавни съдебни изпълнители;

(в) адвокати;

(г) нотариуси.

 1. в други, предвидени в закона, случаи.

ХОТЕЛ ОРБЕЛ обработва и съхранява информация относно субекта на данни до постигане на съответните цели, за които същата е събрана и се обработва. ХОТЕЛ ОРБЕЛ, съобразно вътрешните си правила и процедури и приложимото законодателство, обработва и Типове данни Срок на съхранение

Данни за регистъра за настанените туристи по смисъла на чл. 116 от Закона за туризма, които включват идентификационни данни на настанените лица и данни, свързани с хотелското настаняване. Съобразно предвидения в Закона за туризма и подзаконовата нормативна уредба ред и срок. Информация, свързана със заявени и използвани услуги за хотелско настаняване, за събития и за ресторантьорски услуги, вкл. за анулирани резервации за хотелско настаняване (доколкото са свързани с възстановяване на предплатени суми и/или удържане на дължими суми).

От извършването на съответната резервация/заявка до 5 /пет/ години от предоставяне на услугата/приключване изпълнението на договора/ анулиране на резервацията. В случаите, когато услугите са заявени и използвани въз основа на договор с продължително изпълнение, срокът започва да тече от окончателното изпълнение и/или прекратяване на договора. Финансови и счетоводни документи; фактури; авторизационни форми; друга информация, свързана с данъчно-осигурителния контрол. До 10 /десет/ години, считано от началото на годината, следваща тази, през която се дължи плащане на задължението за съответната година. Неструктурирана комуникация, кореспонденция, жалби, сигнали и 5 години

В случаите, когато кореспонденцията се отнася за договор с продължително изпълнение, срокът започва да тече от окончателното изпълнение и/или прекратяване на договора. Данни, свързани с регистрацията на профил в електронния магазин на Уебсайта За целия период на регистрацията и до 5 години след прекратяването ѝ. Данни, свързани с резервации за ресторантьорски услуги, извършени по телефон До 1 година

Системни логове

Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, и др. (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) 1 година

Лог на действията по заявки за регистрация на профил или за покупка на стока с или без регистриран профил в Уебсайта (съхранява се информация като: действие/ съдържание на заявката, дата и час, IP адрес и др. )За целия период на поддържане на регистрация на профил в Уебсайта и до 5/пет/ години след прекратяването му (ако има такъв)До 5 /пет/ години от изпълнението на заявената покупка (ако е извършена без регистриран профил).

Данни от видеозаписи 1 месец

Данни, обработвани въз основа на изричното съгласие на Субекта на данни От момента на предоставяне на съгласието до оттеглянето му от субекта на данните. Посочените в тази Политика лични данни могат да бъдат обработвани и за по-дълъг срок от посочените по-горе, ако това е необходимо за постигане на целите, предвидени в нея или за защитата на правата и/ или законните интереси (включително и по съдебен ред) на ХОТЕЛ ОРБЕЛ или ако действащото законодателство предвижда обработване на данните за по-дълъг срок. Какви права имат субектите на данни във връзка с личните им данни

Във връзка с обработването на личните данни, свързани с него, всеки субект на данни разполага със следните права:

 1. Право на информация – да получи информация относно извършваното обработване на личните му данни от ХОТЕЛ ОРБЕЛ;
 2. Право на достъп:(а) да получи потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него;(б) да получи достъп до обработваните лични данни и до детайлната информация относно обработването и правата му. 3. Правото на коригиране – да изисква коригирането или попълването наличните му данни, ако същите са неточни или непълни;4. Правото на изтриване – да изисква изтриването на личните му данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламента;5. Право на ограничаване на обработването на личните данни – да изисква от ХОТЕЛ ОРБЕЛ ограничаване на обработването на личните му данни в рамките на предвиденото в Регламента, ако са налице основанията за това, предвидени в същия;6. Уведомяване на трети лица – право да изисква от ХОТЕЛ ОРБЕЛ да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните му данни, освен ако това е невъзможно или изискване съразмерно големи усилия от ХОТЕЛ ОРБЕЛ;7. Право на преносимост на данните – да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на ХОТЕЛ ОРБЕЛ, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от ХОТЕЛ ОРБЕЛ. Правото на преносимост на данните се прилага, когато са изпълнени едновременно следните две условия:(a) обработването е основано на съгласие или на договорно задължение; и(b) обработването се извършва по автоматизиран начин. Ако е технически осъществимо, субектът на данни има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от ХОТЕЛ ОРБЕЛ към друг администратор. Правото на преносимост на данните може да бъде упражнено по начин, по който не влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица. 8. Права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране – да не бъде обект на автоматизирано решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване(т. е. обработване без човешка намеса), включително профилиране по смисъла на Регламента, което поражда правни последствия за субекта на данни или по подобен начин го засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в Регламента основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита правата и свободите и легитимните интереси на субекта на данни. Такива гаранции са най-малко правото на човешка намеса от страна на ХОТЕЛ ОРБЕЛ, правото на Субекта на данни да изрази гледната си точка и да оспори решението. Ако такова решение, включително профилиране, бъде вземано спрямо субекта на данни, за всеки конкретен случай субектът на данни има правото и ще получи от ХОТЕЛ ОРБЕЛ отделно съществена информация относно използваната логика, значението и предвидените последствия от това обработване за него, както и за начина на упражняване на правата по тази точка. 9. Право на оттегляне на съгласието за обработване – когато обработването на личните данни се основава единствено на дадено от субекта на данни съгласие, същият може да оттегли съгласието си по всяко време. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му;

Право на възражение

Субектът на данни има по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, право да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, включително срещу профилиране по смисъла

Регламента, което се основава на обществен интерес, упражняване на официални правомощия или на легитимните интереси на ХОТЕЛ ОРБЕЛ или на трета страна. В тези случаи ХОТЕЛ ОРБЕЛ прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на Субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Субектът на данните може да упражни правата си, свързани със защита наличните данни като лично отправи съответно писмено искане към ХОТЕЛ ОРБЕЛ –подадено лично от Субекта на адреса, посочен в тази Политика или чрез нотариално заверено искане, изпратено по пощата. Искането може да бъде упражнено и по електронен, като за целта същото трябва да е подписано от субекта на данни с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, и да се изпрати до ХОТЕЛ ОРБЕЛ на адреса на електронна поща, посочен в тази Политика. Субектът на данните може да упражнява правата, свързани с личните му данни, лично или чрез изрично упълномощено от него лице (с нотариално заверено пълномощно). Част от правата могат да бъдат упражнявани и чрез наличните в Уебсайта функционалности. Право на жалба до надзорен орган

Всеки Субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган по защита на личните данни, по-специално в държавата членка (на ЕС/ЕИП) на обичайното си местопребиваване, мястото си на работа или мястото на предполагаемото нарушение, ако счита, че обработването на лични му данни нарушава разпоредбите на Регламента или на други приложими изисквания за защита на личните данни. Надзорен орган в Република България

Надзорен орган в Република България е: Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/.

Ограничения на правата

Обхватът на правата на Субектите на данни и на задълженията на ХОТЕЛ ОРБЕЛ във връзка с тези права може да бъде ограничен чрез законодателна мярка от правото на ЕС или на държава членка, което се прилага спрямо ХОТЕЛ ОРБЕЛ.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ БИСКВИТКИ (COOKIES)

За да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и най-добрите услуги, когато посещавате нашата интернет страница: www.hotelorbel.com, наричанa за краткост „Интернет страницaтa“ или „Сайтa“/, информация и данни ще бъдат събирани чрез употреба на т. нар. „бисквитки“ (cookies). Това ни помага (а също и на други упълномощени трети страни) да Ви осигурим персонализирано преживяване, когато посещавате нашия сайт. Освен това ни позволява да подобрим услугите си ида сме сигурни, че лесно ще намерите онова, което търсите. Искаме да разберете начина, по който използваме тези технологии, затова и тази Политика за бисквитки обяснява видовете технологии, които използваме, какво правят те и Вашия избор по отношение на тяхната употреба.

Какво представляват бисквитките? Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър и уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство. Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви. Ние и нашите доставчици на услуги можем да използваме следните видове бисквитки:

Задължителни бисквитки (essential cookies).

Тези бисквитки са строго необходими, за да може уебсайтът да изпълнява своите функции. Използваме тези бисквитки например:

* за да установим автентичността и самоличността на нашите потребители, когато те използват нашия сайт, така че да можем да предоставим нашите услуги;

* за да можем да изпълняваме нашите задължения по Лицензионните споразумения и/или други наши задължения към клиентите и да поддържаме сигурността на нашите услуги.

Бисквитки за ефективност и функционалност (Performance and functionality cookies):

Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване с нашата Интернет страница. Използваме тези бисквитки например:

* за да запомним Вашите предпочитания, така че да не е нужно всеки път да вкарвате информация, която вече сте предоставили /например, когато въвеждате данните си за достъп до нашите услуги/;

* за да събираме информация за начина, по който нашите потребители използват услугите ни, така че да можем да подобрим нашия сайт и нашите услуги и да извършваме пазарни проучвания (например: информация за популярни страници, навици на гледане, брой на кликовете, брой на споделянията, харесвания за дадена статия, последни посетени страници, гласуването при коментарите).

Рекламни бисквитки

Когато използваме тези бисквитки, то е например:

* за да получим информация за начина, по който използвате нашите Интернет страници, като например страници, които посещавате или как реагирате на реклами, за да Ви предоставим реклами, които са съобразени с Вас;

* за да определим кои са най-популярните части от нашия сайт;

* за да следим използването на нашите услуги и нашия сайт (честота и време);

* за да следим успеха на даден продукт/услуга;

* за да определим колко често Вие и останалите потребители посещавате нашия сайт;

* за да извършваме анкети, така че взаимодействието Ви с нашия сайт и нас самите да може да бъде подобрено. Често тези бисквитки целят предоставянето на реклами, които са съобразени с Вас – както в нашия сайт, така и извън тях. Този тип реклами са известни като „реклама, базирана на интересите“. Много от тези видове бисквитки принадлежат на нашите доставчици на услуги.

Сесийни бисквитки

Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, например:

* за да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия сайт, без да е необходимо отново да се логвате, както и за да се движите между отделни наши сайтовете (официалната ни интернет страница и он-лайнмагазина ни, например). Тази практика е известна като „един вход“ (singlesign-on);